Mentorschap

Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. In dat geval kan een mentor uitkomst bieden.

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling enzovoort. In overleg met de betrokkene zal de mentor altijd proberen de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Dan zijn bewindvoerder en mentor vaak dezelfde persoon. Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op persoonlijke zaken is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiële zaken gaat.
Een mentor is altijd een persoon, een instelling kan dus niet tot mentor worden benoemd. In het verzoek om mentorschap kunt u zelf aangeven wie de mentor moet zijn.

Mentorschap moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. Aventurijn kan helpen bij het doen van de aanvraag en kan de rol van mentor voor u vervullen.

Aanmelding en kosten
Aan mentorschap zijn kosten verbonden, zoals het aanvragen van het mentorschap bij de rechtbank en de kosten om de onkosten van de mentor te dekken. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

In geval van een laag inkomen is het mogelijk een beroep te doen op een bijdrage vanuit de Bijzondere Bijstand van de gemeente. Aventurijn kan helpen bij het doen van deze aanvraag.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aventurijn via telefoonnummer 06 – 42372598 of vul het contactformulier in.