Curatele

Als iemand niet in staat is de gevolgen van zijn of haar handelingen te overzien, kan iemand zichzelf benadelen. Denk bij voorbeeld aan een dementerende oudere of iemand met een psychische aandoening die onnodig veel geld uitgeeft. U kunt deze persoon onder curatele stellen, waardoor hij of zij niet meer zelf rechtshandelingen mag aangaan. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis, een huwelijk aangaan of geld lenen. De aangewezen curator beheert dan inkomen en vermogen en behartigt de persoonlijke belangen. Hierbij gaat het om zaken die meer persoonlijk van aard zijn, zoals mee beslissen welke zorg iemand nodig heeft. Voor bijna elke handeling en beslissing van de betrokkene moet de curator toestemming geven.

Een vereiste is dat de aandoening van degene die onder curatele komt blijvend is. Is er sprake van tijdelijke verwarring, dan is bewindvoering of mentorschap een betere oplossing.

Curatele moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. Aventurijn kan helpen bij het doen van de aanvraag en kan als curator worden aangesteld.

Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag. Het register kunt u bekijken op www.rechtspraak.nl , onder ‘Uitspraken en registers’.

Aanmelding en kosten
Aan curatele zijn kosten verbonden, zoals het aanvragen van de onder curatelestelling bij de rechtbank en de kosten voor de werkzaamheden van de curator. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

In geval van een laag inkomen is het mogelijk een beroep te doen op een bijdrage vanuit de Bijzondere Bijstand van de gemeente. Aventurijn kan helpen bij het doen van deze aanvraag.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aventurijn via telefoonnummer 06 – 42372598 of vul het contactformulier in.